Şäher welosiped öndürijisi OEM Vintage Shimano 8 Speed ​​Commuter welosiped

Gysga düşündiriş:

Bu şäher ýolagçy welosipedinde ajaýyp çyzyklar, ýeňil münmek üçin pes aralyk dizaýny, “Shimano” 8 tizlikli daşarky, ýokary uglerodly polat çarçuwasy bar, ulular ýa-da ýetginjekler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Galyňlaşdyrylan ýokary uglerod polat çarçuwasy häzirki zaman tehnologiýasyny kabul edýär we gaty materiallary ulanýar.Upokarky we aşaky turbalar çarçuwanyň berkligini üpjün edýär, aşaky aralyk bolsa näzik aýallara çykmagy we çykmagy aňsatlaşdyrýar.
Elektrostatik enjamlar, Germaniýadan getirilen enjamlary ulanmak bilen, her welosiped korpusynyň 3 gezek sepmek we 3 gezek çörek boýagynyň elektrostatik bişirmek prosesi boýunça mehanizirlenen işi we her welosipediň bişirilýän boýagynyň bardygyny anyklamak üçin ikinji barlag hünärli.

Şäher welosiped öndürijisi OEM Vintage Shimano 8 Tiz ýolagçy tigir (3)

Alýumin garyndysy Siaoýan tutawajy: rahat münmek, gaty ýadawlyksyz uzak möhletli gezelenç.Alýumin garyndy materialy has ýeňil we poslamak aňsat däl.

Şäher welosiped öndürijisi OEM Vintage Shimano 8 Tiz ýolagçy welosiped (2)

SHIMANO geçiriş ulgamy, asyl ýapon Şimano toplumy.“Shimano” daşarky 8 tizlikli: 8 sazlanylýan dişli, dürli ýol şertlerine uýgunlaşyp biler.At münmek tejribesini has gowulaşdyrmak üçin üýtgeýän ulgamy ulanyň.Daga çykanyňyzda, aňsat münmek üçin dişli enjamlary peseldip bilersiňiz, aşak düşseňiz, dişleri aşak basman üýtgedip bilersiňiz.
“Shimano” yzky duralgasy: “Shimano” çalşygy tutawajy bilen, dişli çalşyk çeýe we sürtülmäni azaltmak üçin her dişli takyk üýtgedilip bilner.

Şäher welosiped öndürijisi OEM Vintage Shimano 8 Tiz ýolagçy tigir (4)
Şäher welosiped öndürijisi OEM Vintage Shimano 8 Tiz ýolagçy tigir (5)

“Neco” möhürlenen aşaky ýaý bilen, adaty podşipniklerden has az sürtülme, münmek üçin has rahat we az güýji!
Daşky teker güýçli, skide garşy nagyş dizaýn edilen, içki turba howanyň berkligi we münmek has ygtybarly we has amatlydyr. ýerüsti, yzygiderli bölüniş, könelmäge çydamlylygy ep-esli ýokarlandyrdy;butil kauçuk içki turba: howanyň gowy berkligi, ýylylyga çydamlylygy we garramaga garşylygy, butil rezin içki turba kolloidiň öz-özüni ýapmagy has gowy, ýokary howa berkligi bilen.

Şäher welosiped öndürijisi OEM Vintage Shimano 8 Tiz ýolagçy tigir (1)

Öň we yzky Caliper tormozlary ýönekeý we aňsat saklanylýan gurluşa, uzak ömri we has durnukly tormozyna eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Eltip bermek prosesi Eltip bermek prosesi

    Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň