Zawod lomaý teker gara 26X2.125 Dag welosiped tekeri üçin welosiped tekeri

Gysga düşündiriş:

Şinanyň aýratynlyklary: Geýmäge çydamly, süýşmeýän, gaty taraply tekerler, berk gysgyçly, ýoldan daşgary şertlere laýyk, ajaýyp süýşmäge garşy artykmaçlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model UBA-020
Şinanyň materialy Kauçuk
Şinanyň ululygy 12 "14" 16 "18" 20 "22 ″ 24 ″ 26 ″ 27.5 ″ 29 ″
Şinanyň reňki Gara
Şinanyň görnüşi Welosiped bölekleri
Şina gaplamak 50 sany karton / karton
Tigirli ýer Şäher tigir sürmek, dagdan geçmek we ähli ýerler

 

Şäherde gezelenç etmek, dagdan daşarda we ähli ýerüsti ýüzler üçin amatlydyr. Dürli ululykdaky we nagyşly ýokary hilli welosiped tekerleri import edilýän rezin materiallardan, karkasyň berkligi, könelmegine çydamly we ýaşy aňsat däl.

Zawodyň lomaý teker gara 26X2.125 Dag tigir tekeri üçin welosiped tekeri (4)

Asyl hakyky, doly modeller we aýratynlyklar: 12 14 16 18 20 22 24 26 dýuým, süýşmeýän, könelmeýän we täsirli drena ..

Zawodyň lomaý teker gara 26X2.125 Dag tigir tekeri üçin welosiped tekeri (1)

Onuň 8 artykmaçlygy bar: ekologiýa taýdan arassa material, könelmäge çydamly, pes garşylyk, gowy zeýkeş, güýçli tutmak, ajaýyp gözegçilik, süýşmäge çydamlylyk we pyçakdan goramak.

Zawodyň lomaý teker gara 26X2.125 Dag welosiped tekeri üçin welosiped tekeri (2)

Gowy jübüt tekerler howpsuz münmegiňizi saklap biler we siz oňa mynasyp.Tehnologiki innowasiýa arkaly durmuşyňyza tolgunma getirýän has gowy önümler döredýäris.

Zawodyň lomaý teker gara 26X2.125 Dag tigir tekerleri üçin welosiped tekerleri (3)

Gurnama: Şinanyň gurnama ugry, tekeriň gyrasynda gurnama oky bar bolsa, dogry gurnama ugry bolan ok öňe gurulýar.
ŞINA GURNAMASY GURAMALARY
1. Içki turbany guranyňyzda, içki turbanyň hemmesiniň daşky tekerde goýlandygyna göz ýetiriň we daşarky teker ýa-da polat halkanyň arasynda sandwiç hadysasy ýok.
2. Içki turba we daşarky tekeriň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin, teker ýüklenende tornavida ýa-da beýleki ýiti gurallary ulanmak düýbünden gadagan edilýär.
3. Içki turba howa burunlary gurlanda, howa burunlary polat gyrasyna perpendikulýar bolmaly we ony doly çykarmaly.Howa burunlaryny diagonally çykanda çişirmäň, bu howa burun we içki turba kolloidiniň aňsatlyk bilen ýarylmagyna sebäp bolar.
Gowy jübüt tekerler howpsuz münmegiňizi saklap biler we siz oňa mynasyp.Tehnologiki innowasiýa arkaly durmuşyňyza tolgunma getirýän has gowy önümler döredýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Eltip bermek prosesi Eltip bermek prosesi

    Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň