Çagalar welosiped öndürijisi Lomaý çagalar S Mountain Bike 14 16 20 Inç welosiped

Gysga düşündiriş:

Täze moda çagalar dag welosipedi, diňe bir owadan görnüşe eýe bolman, eýsem oňat öndürijiligine hem eýe: mehaniki disk tormozlary, pes aralyk çarçuwasy, zarba siňdiriji öň wilka, 21 derejeli üýtgeşiklik, ýokary uglerod polat çarçuwasy, ýerleşiş zynjyry, statik elektrik Boýagly, amatly oturgyç.Smootholda we dagda gezelenç etmek üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model UBK-020
Marka ady UBCYC
Stil Dag tigir
Çarçuwa Uglerod polat çarçuwasy
Öňki wilka Doly asma çeňňek
Rims Alýumin garyndysy
Tigir tekeri Howa tekeri 2.4 ″
Tigiriň ululygy 12 ″ / 14 ″ / 16 ″ / 18 ″ / 20 ″ * 2.4 ″
Tigir zynjyry tigir we krank Prowheel
tizlik 21 tizlik
Tormoz Öň we yzky disk tormozlary
polwi 7 sany pozisiýa
Eer Gradeokary derejeli ýokary elastik doly goldawly ýokary ýalpyldawuk eýer
Oturgyç turbasy Carbonokary uglerod polat
LOGO suw stikeri
Okuw tigirleri No
Ageaş 7-12 ýaş aralygyndaky çagalar / 12 ýaşdan uly çagalar
Jemi agram 14kg
Arassa agram 12kg

Aýratynlyklary: mehaniki disk tormozlary, pes aralyk çarçuwasy, zarba siňdiriji öň çeňňek, 21 derejeli üýtgeşiklik, ýokary uglerod polat çarçuwasy, ýerleşiş zynjyry, elektrostatik boýag, amatly oturgyç.Bu ýaşlar sport dag tigirinde tizligi we hyjuwy sürüň.
Carbonokary uglerod polatdan ýörite görnüşli turba çarçuwasy: saýlanan galyň diwarly turba, güýçli ýük, poslama çydamly, deformasiýa aňsat däl.Onuň berkligi, gysylmagyna garşylyk we durnuklylyk gaty gowy.

Çagalar welosiped öndürijisi lomaý çagalar ′ S Mountain Bike 141620 Inch welosiped (4)

Şok siňdiriji öň çeňňek: Dürli ýol ýüzleri üçin amatly awtoulag korpusynyň durnuklylygyny buferli U şekilli amortizator.
Windel döwýän tigir toplumy: alýumin garyndysy beýik pyçak halkasy, 2,4 dýuým tekerleri giňeldip, çuňňur ýaryş tejribesini berýär.Windeliň garşylygyny peseltmek, aýlawyň ýel döwmek ukybyny ýokarlandyrmak we dürli ýollara aňsatlyk bilen ýüzbe-ýüz bolup biler: daş ýol, asfalt ýol, çagyl ýol, kirli ýol we ş.m.

Çagalar welosiped öndürijisi lomaý çagalar ′ S Mountain Bike 141620 Inch welosiped (1)

21 derejeli üýtgeýän tutawaç paneli: pleönekeý we ulanmak aňsat, çagalar üçin ýörite döredilen, üýtgemegi takyk, ýalňyş üýtgemegine sebäp bolmak aňsat däl we üýtgetmek amatly we çalt, diňe ýumşak öwrülmeli, bu bolsa ep-esli derejede üpjün edýär münmek wagtynda üýtgemegiň tekizligi we durnuklylygy.
Klassiki ýeke tutawaç: ýeke tutawaç amatly we dolandyrylýar, polat dyrnaklar gowşamagynyň öňüni alýar.

Çagalar welosiped öndürijisi lomaý çagalar ′ S Mountain Bike 141620 Inch welosiped (3)

Ingerleşiş zynjyry: sport reňkli zynjyrly örtük dizaýny, 42T zynjyrly dişleri ulanmak, pedal has ýumşak we münmek has köp iş tygşytlaýar.

Çagalar welosiped öndürijisi lomaý çagalar ′ S Mountain Bike 141620 Inch welosiped (5)
Amatly oturgyç: Softumşak we amatly oturgyç, uzak wagtlap gezelençden soň böwrek agyry ýok, adaty dag tigirlerinden has ýumşak.

Çagalar welosiped öndürijisi lomaý çagalar ′ S Mountain Bike 141620 Inch welosiped (2)

Mehaniki goşa disk tormoz ulgamy: Mehaniki goşa disk tormozy has ygtybarly we öndürijilikde has durnukly.
Sevenedi basgançakly üýtgeýän tizlikli aýlanýan diňiň tekeri: poluň takyk ýerleşişi, elektrik geçirijisi, enjam dürli eňňitleriň we güýç tizlenmesiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin şäher gatnawy, netijeli syýahat we beýleki maksatlar üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Eltip bermek prosesi Eltip bermek prosesi

    Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň