Habarlar

 • The future trend of bicycle development.

  Welosiped ösüşiniň geljekki ugry.

  1. Geljegiň ýük tigirleri Geljegiň ýük welosipedine elektrik kömegi berler ýa-da doly elektrik bolar.Ene-atalaryň köpüsi çagalaryny alyp gitmek üçin piket tigirlerini ulanýarlar.Onuň durnukly gurluşygy, ýagty öwrüm signallary we ýagyşyň toplumlaýyn goragy ýük tigirini howpsuz we rahat edýär ...
  Koprak oka
 • How to ride a bike properly

  Welosiped nädip dogry sürmeli

  Maşyn sürmezden ozal oturgyjyňyzy sazlamak ýaly, oturgyjyňyzy sazlamak münmezden ozal ilkinji ädimdir.Twoöne iki sany ýönekeý ädimiň bardygyny ýatdan çykarmak aňsat: oturgyç beýikligini we oturgyç ýagdaýyny sazlaň.Ilki bilen oturgyjyň beýikligini sazlaň Aýak iň pes nokada urlanda, Burç betwee ...
  Koprak oka
 • The advantages of riding a bicycle

  Tigir sürmegiň artykmaçlyklary

  Welosiped az uglerodly durmuşy goramakda ekologiýa taýdan arassa ulag serişdesidir.Diňe bedeni maşk etmek bilen çäklenmän, daşky gurşawy hem gorap biler.1. Tigir sürmek, ýürek problemalaryny ýeňip geçmek üçin iň oňat gurallaryň biridir.Dünýädäki ölümleriň ýarysyndan gowragy ýürekden döreýär ...
  Koprak oka
 • How to buy a bike for novice cyclists

  Täze tigir sürýänler üçin welosiped nädip satyn almaly

  Ilki bilen welosipedleriň, welosipedleriň klassifikasiýasy esasan dag tigirlerine, ýol tigirlerine, ölüm awtoulagyna, wagon wagonyna, şäher dynç alyşyna we ş.m. bölünýär.Soň bolsa, öz tigirlerini nädip saýlamalydygy barada gürleşýäris.01. Hil.Uzak möhletli üpjünçiligiň bir görnüşi hökmünde güýçli we du ...
  Koprak oka
 • China’s bicycle exports have soared since the outbreak

  Partlamadan bäri Hytaýyň welosiped eksporty ýokarlandy

  Pekin, 7-nji maý (Reuters) - Latyn Amerikasynyň habar gullugy Pekiniň 5-nji maýda beren hasabatyna görä Hytaýyň welosiped önümçiligi güýçli ýerine ýetirildi. Maglumatlar şu ýylyň ilkinji üç aýynda Hytaý kärhanalarynyň önümçiliginiň göwrüminden ýokarydygyny görkezdi. welosiped artmagy ...
  Koprak oka