Partlamadan bäri Hytaýyň welosiped eksporty ýokarlandy

Pekin, 7-nji maý (Reuters) - Latyn Amerikasynyň habar gullugy Pekiniň 5-nji maýda beren hasabatyna görä Hytaýyň welosiped önümçiligi güýçli ýerine ýetirildi. Maglumatlar şu ýylyň ilkinji üç aýynda Hytaý kärhanalarynyň önümçiliginiň göwrüminden ýokarydygyny görkezdi. welosiped geçen ýyl bilen deňeşdirilende 70,2 göterim ýokarlandy.Hytaýyň welosiped senagaty, COVID-19 wirusyndan bäri eksport sargytlarynda ep-esli ösüş gazandy.

Tigir senagatynyň hasabatyna görä, Hytaý geçen ýyl 60,297 million welosiped eksport edip, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 14,8 göterim köpeldi.Thisurduň şu ýyl 80 metr tigir öndürmegine garaşylýar we welosiped eksportynyň takmynan 10% ösmegine garaşylýar.

Şu ýylyň ilkinji üç aýynda bellenen masştabdan ýokary kärhanalar 7.081 million elektrik welosiped öndürdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 86,3 göterim köp.

Hasabatda Hytaýyň welosipedlerine bolan islegiň geçen ýyldan bäri artýandygy aýdylýar.Hytaýyň welosiped eksport ugurlaryna Angliýa, Awstraliýa, ABŞ, Hindistan we Gollandiýa girýär.
Hasabatda bu tendensiýa has köp kärhanany we maýa goýumlaryny welosiped pudagyna girmäge itergi berildi diýilýär.Işewürlik maglumat platformasy Tianyançanyň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylyň iýul aýynda Hytaýda 18,538 täze welosiped öndürijisi hasaba alyndy.

Şol bir wagtyň özünde, käbir welosiped kompaniýalarynyň tutuş ýylyň dowamynda önümçilik meýilnamalary doly we işgärleri sargytlary ýerine ýetirmek üçin iş wagtyndan artyk işlemeli.
Analitikler ep-esli ýokarlanmanyň esasan pandemiýa sebäpli daşary ýurt zawodlarynyň ýapylmagy, şeýle hem sosial aralygy saklamak üçin welosipedleriň köp ulanylmagy bilen baglanyşyklydyr diýip hasaplaýarlar.
Analitikler ekologiýa taýdan arassa durmuş ýörelgelerini ösdürmek üçin köp ýurtlaryň güýçlenýändigi sebäpli daşky gurşawy goramak meselesine-de salgylandylar.

China's bicycle exports have soared since the outbreak
China's bicycle exports have soared since the outbreak

Iş wagty: 11-2021-nji dekabry