Tigir sürmegiň artykmaçlyklary

Welosiped az uglerodly durmuşy goramakda ekologiýa taýdan arassa ulag serişdesidir.Diňe bedeni maşk etmek bilen çäklenmän, daşky gurşawy hem gorap biler.

1. Tigir sürmek, ýürek problemalaryny ýeňip geçmek üçin iň oňat gurallaryň biridir.Dünýädäki ölümleriň ýarysyndan gowragy ýürek keselleri sebäpli ýüze çykýar.Tigir sürmek diňe bir aýaklaryň hereketi bilen gan işjeňligini gysmaýar we bellikleri gan damarlarynyň ujundan içege öwürýär, aslynda girew dolanyşygy diýilýän mikrowaskulýar dokumany güýçlendirýär.Gan damarlaryňyzy güýçlendirmek sizi ýaş we ýaş howplaryndan gorar.

2. Adaty tigir sürmek maşklary ýüregiňizi giňelder.
Otherwiseogsam, gan damarlary inçelýär we ýürek erbetleşýär we garrylyk döwründe siz onuň agyrysyny başdan geçirersiňiz we tigir sürmegiň näderejede ajaýypdygyna göz ýetirersiňiz.
Tigir sürmek, köp kislorod talap edýän maşkdyr.Bir gezek bir garry 6 günde 460 kilometrlik welosiped syýahatyny tamamlady.Theüregi güýçlendirmek we kadaly işlemegi üçin garrylar hepdede azyndan üç gezek maşk etmeli diýdiler.Heartüregiňiziň gaty urmagyny isleýärsiňiz, ýöne gaty uzyn däl.
3. Tigir sürmek, ýokary gan basyşynyň öňüni alyp biler, käwagt neşe serişdelerinden has täsirli.Şeýle hem ýagyň, gan damarlarynyň sklerozynyň öňüni alyp, süňküň ýarysyny güýçlendirip biler.

Welosipedler sizi neşe serişdesiz sagdyn saklaýar we asla zyýany ýok.

4. Welosiped, statistika görä, agramyny azaldýan guraldyr, agramy 75 kilograma barabar adam, her sagat 9 mil ýarym tizlik bilen 73 kilometre baranda ýarym kilogram agramyny azaldyp biler, ýöne her gün dowam etmeli.

5. Tigir sürmek maşklary, diňe bir horlanmak bilen çäklenmän, bedeniňizi has simmetrik we özüne çekiji edip biler.
Kilogrammak üçin maşk edýän ýa-da iýmitlenýän mahaly maşk edýän adamlar, ilki bilen iýmitlenýänlere garanyňda has gowy görnüşde we özüne çekiji.
Ony has özüne çekiji nädip goýmalydygyny bilemok, ýöne hakykat, maşklaryň tonlanan myşsalary we welosiped sürmegiň kiçijik topuklary, gödek iýmitlerden has gowudyr.Dogry maşk gormonyň bir görnüşini bölüp biler, bu gormon ýüregiňizi açyk we ruhuňyzy begendirýär.Tigir sürmegiň bu gormony öndürip biljekdigini tejribeden bilýäris.

6. Aslynda, tigir sürmek gan damarlaryny gysýar, gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar, beýniňiz has köp kislorod alýar, şonuň üçin has arassa howada dem alýarsyňyz.

The advantages of riding a bicycle


Iş wagty: 11-2021-nji dekabry