Welosiped ösüşiniň geljekki ugry.

1. Geljegiň ýük welosipedi
Geljekdäki ýük welosipedine elektrik kömegi berler ýa-da doly elektrik bolar.Ene-atalaryň köpüsi çagalaryny alyp gitmek üçin piket tigirlerini ulanýarlar.Onuň durnukly gurluşygy, ýagty öwrüm signallary we ýagyşyň toplumlaýyn goragy ýük tigirini howpsuz we amatly edýär.

2. centerük merkezi we dört tigirli ýük tigirleri
Dört tigirli ýük tigirleri ýük merkezlerinden gür ilatly şäher ýerlerine paketleri alyp gidýär.Tigir sürmek infrastrukturasynyň gowulaşmagy netijesinde paketler müşderilere çalt we ygtybarly iberilip bilner.Näme üçin amatly: Kurýerler müşderiler bilen baş displeýleriň üsti bilen habarlaşýarlar we eltip bermek barada ylalaşyk gazanýarlar.

The future trend of bicycle development

3. Wodorod energiýasy
Wodorod uzak aralyga ýük tigirleri üçin güýç çeşmesidir.Alongoluň ugrunda boş wodorod çüýşelerini çalt dolulygyna çalşyp bilýän söwda enjamlary bar.Tigir sürmek infrastrukturasyna hyzmat nokatlaryny, restoranlary we welosipedlerden elektrik ýa-da wodorod ulaglaryna geçip boljak transport merkezleri hem bar.

4. dürli ýük welosiped konfigurasiýasy
Coveredapyk ýük tigirleri köp görnüşde bolýar: iki, üç ýa-da dört tigirli, goşlar bilen ýa-da bolmazdan bir ýa-da birnäçe adamy götermek üçin.Awtomatiki ýük tigirleri dünýäde iň köp ýaýran zatlar.

5. Welosiped ýoluna göni ýaşaýyş meýdanyndan çykyň
Utersolagçylar ýokary tizlikli welosipedleri we ýük tigirlerini ýaşaýyş ýerlerinden welosiped ýollaryna sürüp bilerler.Uzyn syýahatlarda 45 km / sag tizlik bilen syýahat edip biler.Speedokary tizlikli welosipediň dizaýny gaty, ýumşak we üýtgeşik, ýöne diňe daşky görnüşi bilen baglanyşykly däl.Atlynyň howpsuzlygy iň möhüm zat.


Iş wagty: 11-2021-nji dekabry