Professional Hytaý Hytaý 26 ″ 750W Lityum batareýa ýagly teker elektrik şäher tigir

Gysga düşündiriş:

Moped sürmegiň gowy tarapy, energiýanyň ýarysy halkdan, energiýanyň ýarysy elektrik energiýasyndan gelýär. Näçe maşk doly size bagly, cadaty welosipedler bilen deňeşdirilende, arka we myşsa agyrylary ýok, Tiredadaw däl derlemegiň maşk täsirine hakykatdanam ýetiň. Welosiped sürmek gaty ýadady, elektrik tigir sürmek maşk edip bilmeýär, diňe moped ýadamaýar we maşk edip bilýär. 


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Qualityokary hilli 1-nji ýerde durýar;goldaw ilkinji nobatda;Işewürlik hyzmatdaşlygymyz ”atly hünärmen Hytaý Hytaý 26 ″ 750W Lityum Batareýa Fatag Şinasy Elektrik City Bike üçin guramamyz tarapyndan yzygiderli gözegçilik edilýän we yzarlanylýan kiçi telekeçilik pelsepämiz, kärhanamyz şol“ müşderini ilki bilen ”bagyşlaýar we alyjylara giňeltmäge kömek edýär. Uly başlyk bolar ýaly iş!
Professional HytaýChina Mini Electric Bike, Bicicleta Electrica, Has köp kärhana bolmak.ýoldaşlar, elementleriň sanawyny täzeledik we optimistik hyzmatdaşlygy gözleýäris.Web sahypamyz, harytlarymyzyň sanawy we kompaniýamyz barada iň täze we doly maglumatlary we maglumatlary görkezýär.Has giňişleýin boýun almak üçin Bolgariýadaky geňeşçi hyzmat toparymyz ähli soraglara we kynçylyklara derrew jogap berer.Alyjylaryň islegini kanagatlandyrmak üçin iň güýçli tagalla ederler.Şeýle hem, düýbünden mugt nusgalaryň berilmegini goldaýarys.Bolgariýadaky we zawoddaky işimize işewürlik saparlary, adatça, ýeňiş gazanmak üçin gepleşikler üçin hoş geldiňiz.Siziň bilen şatlykly hyzmatdaşlygyň ýerine ýetirilişini öwrenmäge umyt baglaýaryn.

Model EMB-008
Çarçuwa Alýumin garyndy çarçuwasy.TIG kebşirleýiş tehnologiýasy
Etiketka Içki stiker
Lak lak Lak lak
Tutuş paneli Gara ED tutawajy
Kök Gara baldak
Tormoz paneli Alýumin garyndy tormoz paneli
Tormoz kabeli Gara tormoz kabeli
Tormoz F / R disk tormozy
Rim Alýumin garyndysy
Içki turba tebigy rezin
Şin 700C rezin teker,
Derailleur Shimano 7 tizlik
Motor 250W
Batareýa 36v 8ah / 10ah / 13ah
Iň ýokary tizlik 25-30Km / sag
Aksesuar jaň, suw çüýşesi, reflektor, nasos, gulp, yşyk
Iň ýokary aralyk aralygy 25-30 km

Kuwwatly hereket etmek tertibi ýok: 0 dişli saýlaň, displeýiň ähli funksiýalaryny görkeziň

Kuwwat tertibi: 1-5 dişli saýlaň, 1 dişli iň haýal, 5 dişli iň çalt

Arassa elektrik tertibi: Kuwwatly dişli arassa elektrik funksiýasyna eýedir

Öň we yz ikisi disk tormozy, alýumin garyndy merkezi,Has ýeňil we has ýaglanýar, müneniňizde has dynç alyň