Road Bike Hytaý öndürijisi lýuks alýumin 700c ýaryş tigir

Gysga düşündiriş:

Smoothumşak ýollarda we hapa ýollarda gowy ýerine ýetirýän welosipedler üçin UBR-001 siziň paýhasly kararyňyzdyr.Pleönekeý, çalt, ygtybarly we belki-de biziň guran iň ajaýyp alýumin garyndy ýol welosipedimiz.Şol bir wagtyň özünde ýeňil, çalt we durnukly, ýol çöküp başlanda, size has ynam döredýär. Alýuminiý garyndysynyň öň çeňňegi bilen enjamlaşdyrylan ýokary tizlikli alýumin çig mal çarçuwasy, size çalt, ynamly we ygtybarly gezelenç edýär.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Model UBR-001
tizlik 14/16/18 tizlik
Çarçuwa BLD Alýumin ýol çarçuwasy
Öňki wilka BLD Alýumin ýol çatrygy
Rims Alýumin garyndysy
Tigir tekerleri 700C
el paneli we sap Alýumin garyndysy
Welosiped Shimano RD-A070 / RD-3000
Tormoz DISC tormoz / C tormoz
Hub DHQ HBB01 alýumin
Pedal garyndy
Oturgyç turbasy Alýumin garyndysy
Çianwel HaoMeng garyndysy
Eer VELO OOL eýeri
Kelle bölekleri NECO
Zynjyr YBN D9 tizligi / D8 tizligi
Eer VELO OOL BIKE
Aşakdaky ýaýlar NECO

 Road Bike China Manufacturer Wholesale Aluminum 700c Racing Bicycle  Road Bike China Manufacturer Wholesale Aluminum 700c Racing Bicycle

Şäherde gatnaw we çykmak üçin amatly. Şimano derailleur Çalyşma tizliginiň takyklygyna göz ýetiriň, 14/16/18 tizlik dizaýnyny saýlap bilersiňiz, Beden ýeňil alýumin garyndysyndan ýasalyp, balyk terezisi bilen kebşirlenýär.Çarçuwasy gaty berkligi bilen ýeňil we nepisdir. Çarçuwaly ýokary derejeli elektrostatik çörek boýagyny kabul edýär, üç sany pürküji we üç sany çörek boýagyndan, dört prosessden soň, uzak wagtlap öçmez.700C ýokary pyçakly ýel döwýän tigirler, Alýumin lehimli rimler münmegi has ýeňilleşdirýär.Shimano RD-3000 / Shimano RD-2000 / Shimano RD-A070 Üýtgeýän tizlik ulgamy, Şimano sag barmak aýlawyny üýtgetmek bilen, münmek çalşygy bir çalşyk we bir dişli, has takyk we tekiz, dykyz bolmazdan Duýgur tormoz ulgamy: Öňki we yzky mehaniki disk tormozlary, güýçli tormoz täsiri we ýokary duýgurlygy bolan ýol tigirleri üçin ýöriteleşdirilen tormoz hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylandyr.Alty dyrnak diskleri gulplaýar we ýylylygyň ýaýramagynyň täsiri çalt, münmegiň howpsuzlygyny üpjün edýär.Şeýle hem, saýlamagyňyz üçin “Caliper” tormozy bar. Professional egilme tutawajynyň dizaýny, amatly tutma, dürli ýol şertlerine uýgunlaşmak üçin dürli tutma usullary, egilme tutawajynyň dürli tutumlaryny özleşdirmek bilegiň, egniňiziň, boýnuňyzyň ýadawlygyny ýok edip biler. we uzak möhletli münmäge mümkinçilik berýän beýleki bölekler. Tigir sport eýerini ýükläň, suw geçirmeýän deri ýüzüni guradyň.Alýumin garyndysy oturgyç turbasy ýeňil we güýçli.Alýumin garyndysy çalt çykarylýan oturgyç turbasynyň gysgyjy, oturgyjyň beýikligini islän wagtyňyz sazlap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Delivery Process Delivery Process

    Production Process Production Process Production Process

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň