Lomaý welosiped raf öndürijisi OEM alýumin garyndy welosiped yzky goş daşaýjy

Gysga düşündiriş:

Dag welosiped tekjesi Alýuminiý garyndyly welosiped yzky teker, bazardaky dag tigirleriniň köpüsine laýyk deşik deşikleri bolmazdan gurlup bilner.


Önümiň jikme-jigi

Eltip bermek prosesi

Önümçilik prosesi

Haryt bellikleri

Haryt Welosipedler
Model UBR-A03
Marterial Alýumin garyndysy
Ölçegi Müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Şinanyň reňki Gara
Gabat gelýär Şäher welosiped / Dag tigir
Aýratynlyk Plönekeýlik we berklik
MOQ 100 sany

Esasy göwrümi poslamak aňsat däl, güýçli we ýeňil bolan alýumin garyndysyndan ýasalýar. Gaty ýeňil agram, münmäge agyrlyk goşmaýar.

Lomaý welosiped raf öndürijisi OEM Alýumin garyndysy welosiped yzky goş daşaýjy (3)

Lomaý welosiped raf öndürijisi OEM Alýuminiý garyndy welosiped yzky goş daşaýjy (2)

Gije yzky aýna bilen münmek has ygtybarlydyr.

Lomaý welosiped rack öndürijisi OEM alýumin garyndy welosiped yzky goş daşaýjy (1)

Welosiped ulanmagyň umumy manysy:

1. Öňki wilka
Öňki tigir aýaga degýär, sebäbi öňdäki wilka yza çekilýär, şonuň üçin ony sazlamaly.Kämahal ýag görünýär, sebäbi zawod öňdäki wilkany ýygnanda ýaglanmagy üçin öňdäki çatrykyň içki çeşmesine ýag goşar.Ony doly süpüriň, müşderiniň öňündäki çatrykda ýag tegmilleriniň bardygyny anyklaň, soň bolsa özüňiz arassalaň.

2. Reflektor
Aýnaly awtoulaglar üçin ak aýnalar öňdäki tutawaçlara ýa-da penjireleriň oturdylan öňündäki çarçuwadaky deşiklere, milli standartlara laýyklykda yzky oturgyç turbasyna gyzyl aýnalar oturdylýar.

3. Üýtgeýän tizlik
Awtoulag zawoddan çykmazdan ozal oturdyldy we düzedildi, ýöne daşalandan soň käwagt üýtgeýär we gowy düzülmeli.Müşderiler müşderi hyzmatyndan gurnama we düzediş salgylanma wideosyny sorap bilerler.

4. Şok siňdirişi
R Sürüjiniň amortizasiýasy mümkin boldugyça ýumşak däl, ýumşak şok siňdirişi bolar
Ol çapyksuwaryň bir böleginiň pedal güýjüni siňdirýär.Şok siňdirişi näçe ýumşak bolsa, tekiz ýolda münmek şonça-da ýadaw bolar we uzak wagtlap dyrmaşmak aňsat.

5. Polat halka
Zawoddan çykmazdan ozal 5 gural bilen çyzgyny düzdük we synagdan geçirdik.Ulag sebäpli gürleýjiniň gapagy ýarylyp biler.Welosiped alnandan soň, azajyk yrgyldy bar bolsa, müşderiden polat spikerlerini berkitmegi haýyş ediň.Bu hil meselesi däl., Tigir näçe gymmat bolsa-da, dürli güýçler sebäpli tigirler birneme süýşer.Müşderiler hyzmat möhleti has uzyn bolar we münmek has amatly bolar ýaly elastik spikerleri yzygiderli saklamalydyrlar.

6. Otur
Roadol we dag welosiped oturgyçlary gaty kyn, ergonomiki taýdan döredilen we uzak ömri bar (münmek wagtynda adamlaryň beden agramy esasan aýaklara paýlanýar we oturgyç ýassygy esasan çapyksuwarlar üçin wagtlaýyn dynç almak üçin ulanylýar we gaty oturgyçlar ýumşak ulanylýar Gysga ömri uzak gezelenç üçin gowy däl).Professional däl çapyksuwarlar münüp başlanda özlerini oňaýsyz duýarlar, şonuň üçin welosiped balaklaryny geýmek ýa-da münmek üçin oturgyç goşmak maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Eltip bermek prosesi Eltip bermek prosesi

    Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi Önümçilik prosesi

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary